Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 8367687
  • Visitor Online: 34
  • Hôm nay: 9606
  • Trong tuần: 69534
  • Trong tháng: 1459290
  • Trong năm: 1459290

-Số liệu thống kê

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 - 18/05/2018
Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 87/BC - STTTT, về việc Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Báo cáo kết quả công tác thông tin và truyền thông 5 tháng đầu năm 2018 - 18/05/2018
Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 86/BC-STTTT, về việc Báo cáo kết quả công tác thông tin và truyền thông 5 tháng đầu năm 2018.
Báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền phát triển du lịch 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 - 18/05/2018
Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 85/BC-STTTT, về việc Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền phát triển du lịch 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm 6 tháng đầu năm 2018 - 16/05/2018
Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 82/BC - STTTT, về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm 6 tháng đầu năm 2018.
Báo cáo sơ kêt chương trình thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn 1 (2016-2018) - 16/05/2018
Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 81/BC-STTTT, về việc Báo cáo sơ kêt chương trình thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn 1 (2016-2018).
Báo cáo kết quatr thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH TW Đảng (khóa XI) về "tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới - 16/05/2018
Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 80/BC-STTTT, về việc Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH TW Đảng (khóa XI) về "tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 75-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện NQ số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" - 16/05/2018
Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 79/BC-STTTT, về việc Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 75-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện NQ số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 138-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 - 16/05/2018
Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 78/BC-STTTT, về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 138-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Báo cáo thực trạng 20 năm hoạt động của mô hình điểm BĐ-VHX - 16/05/2018
Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 77/BC-STTTT, về việc Báo cáo thực trạng 20 năm hoạt động của mô hình điểm BĐ-VHX.
Báo cáo Kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông - 27/04/2018
Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 71/BC-STTTT, về việc Báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.