Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 11800102
  • Visitor Online: 41
  • Hôm nay: 13110
  • Trong tuần: 27944
  • Trong tháng: 1738052
  • Trong năm: 4891705

Dự án - Đề án - Đề tài khoa học

Tên dự án Mô tả Tình trạng dự án
Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2015

Ngày 30 tháng 8 năm 2012, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1216/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án   Nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2015.

Hoàn thành
Quyết định về việc phê duyệt đề cương Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Ngày 30 tháng 3 năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 530/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang. Phiên bản 1.0.

Đang triển khai  
Quyết định về việc phê duyệt dự án " Xây dựng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trên nền tảng mã nguồn mở"

Ngày 10 tháng 05 năm 2012 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án " Xây dựng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trên nền tảng mã nguồn mở"

Hoàn thành
Quyết định về việc phê duyệt dự án " Xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông cấp huyện trên nền tảng mã nguồn mở"

Ngày 27 tháng 12 năm 2013 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án " Xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông cấp huyện trên nền tảng mã nguồn mở"

Đang triển khai  
Quyết định về việc nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang

Ngày 11/3/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang 

Đang triển khai  
Quyết định về việc tăng cường cơ sở vật chất hệ thống thông tin truyền thông

Ngày 18 tháng 3 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tăng cường cơ sở vật chất hệ thống thông tin truyền thông các xã: Liên Chung, Ngọc Vân...

Đang triển khai  
Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà điều hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang

Ngày 29 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 374/QĐ-UBND, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà điều hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang.

Đang triển khai  
Quyết định về việc phê duyệt danh mục, bố lượng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu : Tăng cường cơ sở vât chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiê quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục, bố lượng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu : Tăng cường cơ sở vât chất cho hệ thống thông tin và truyền thô...

Hoàn thành
Quyết định V.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Điều tra ứng dụng CNTT, trang TTĐT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 27 tháng 9 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 192/QĐ-STTTT, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Điều tra ứng dụng CNTT, trang TTĐT trong các cơ quan nhà nước trên...

Hoàn thành
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tuyên truyền, quảng bá về việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh BG

Ngày 30 tháng 8 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 174/QĐ-STTTT, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tuyên truyền, quảng bá về việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT tr...

Đang triển khai