Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4931453
  • Visitor Online: 42
  • Hôm nay: 3409
  • Trong tuần: 3409
  • Trong tháng: 3409
  • Trong năm: 4861453

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 27/2007/NĐ-CP.

Bản để inGửi bài này qua Email
Chính phủ ban hành Nghị định số 156/2016/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 
 
Theo đó, Nghị định 156/2016/NĐ-CP bãi bỏ quy định tại khoản 5 Điều 3, Điều 13, điểm g và điểm h khoản 1 Điều 16 và sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP như sau:
 
1.  Các loại chứng thư số được  sử dụng để ký số trong hoạt động tài chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan tài chính: Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; chứng thư số nước ngoài được công nhận; chứng thư số  nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam; chứng thư số nước ngoài được chấp nhận trong giao dịch quốc tế.
 
Điều kiện phạm vi và đối tượng sử dụng đối với từng loại chứng thư số trong hoạt động tài chính phải tuân theo quy định của pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
2. Cơ quan tài chính tham gia giao dịch điện tử có ràng buộc bởi điều ước quốc tế về chữ ký số mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì phải thực hiện theo điều ước quốc tế đó.
 
3. Bộ Tài chính quy định cụ thể các giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính bắt buộc phải sử dụng chữ ký số.
 
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2017 (file gắn kèm)./.
Thanh Hòa