Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 8700361
  • Visitor Online: 49
  • Hôm nay: 506
  • Trong tuần: 48345
  • Trong tháng: 1791964
  • Trong năm: 1791964

Nhớ lời kêu gọi thi đua Ái quốc

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, mở đầu cho các phong trào thi đua yêu nước phát triển, trở thành cao trào cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng nước ta. 70  năm đã đi qua, lời hiệu triệu của Người “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua” vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là kim chỉ nam để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiến bước trên chặng đường xây dựng và phát triển đất nước.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành cônglà thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Ngay sau đó, chính quyền cách mạng non trẻ đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc: giặc ngoại xâm lăm le âm mưu lật đổ chính quyền, giặc đói, giặc dốt hoành hành khắp nơi. Trong bối cảnh ấy, ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” động viên đồng bào và chiến sỹ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện những nhiệm vụ cấp bách chống gặc đói, gặc dốt và gặc ngoại xâm, góp công góp của vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bác  mong muốn toàn thể đồng bào, dù ở cương vị nào, làm bất kỳ công việc gì, đều phải tích cực thi đua yêu nước. Bác nói: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau/Làm cho tốt/Làm cho nhiều. Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, gái, trai, giàu, nghèo… đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá. Thực hiện khẩu hiệu: Toàn dân kháng chiến/Toàn diện kháng chiến. Cách làm là dựa vào: Lực lượng của dân/Tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân”. Muốn vậy: “Người người thi đua/Ngành ngành thi đua/Ngày ngày thi đua/Ta nhất định thắng/Địch nhất định thua”.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những ngôn từ thật giản dị, gần gũi, dễ hiểu, dễ thực hiện mà sâu sắc, toàn diện, có sức lan toả sâu rộng, lôi cuốn mạnh mẽ, thôi thúc mọi ngành, mọi cấp, mọi người cùng thi đua xây dựng và bảo vệ nước nhà. Thi đua phải thiết thực, gắn với công việc hàng ngày của mỗi người, đem lại lợi ích cho cá nhân, cho cộng đồng và cho đất nước. Người viết: “Tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”. Bác căn dặn: “Thi đua ái quốc phải có phương hướng đúng và vững… Phải có kế hoạch tỉ mỉ… Nội dung của kế hoạch phải thiết thực, rõ ràng, đúng mực”. Đặc biệt, Bác chỉ rõ, thi đua không thể là nhất thời mà phải trường kỳ, thi đua phải sát với hoàn cảnh, sát với địa phương, không đặt kế hoạch to quá rồi làm không nổi, hoặc lúc đầu thì ồ ạt, ít lâu thì đuối sức, hoặc kế hoạch không ăn khớp với nhau thành ra "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược"; hoặc không đúc rút, trao đổi kinh nghiệm để học cái hay, tránh cái dở…

Từng câu, từng chữ trong “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Bác đã mở đầu cho các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, lan rộng khắp cả nước.  Ngày 01/5/1952, tại Đại hội các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc, Bác lại tiếp tục khẳng định: “Thi đua là một các yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất...”. “Thi đua ái quốc nhằm ba mục đích chính: giệt gặc đói, giệt gặc dốt, diệt gặc ngoại xâm. Tức là làm cho nhân dân no ấm, biết chữ, làm cho Tổ quốc độc lập, tự do”.

Nhờ phong trào thi đua ái quốc lan rộng, cả tiền tuyến và hậu phương mà sáu năm sau đó, dân tộc ta đã làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sức mạnh của phong trào thi đua: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong”, “Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”, “Nghìn việc tốt”… đã góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

70 năm qua, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được Đảng và Nhà nước ta phát triển và vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng. Trong những năm vừa qua, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân là động lực tinh thần quý báu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước. 

 

                                                                                                              Ban biên tập