Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 11800837
  • Visitor Online: 67
  • Hôm nay: 13845
  • Trong tuần: 28679
  • Trong tháng: 1738787
  • Trong năm: 4892440

Chương trình mục tiêu quốc gia

Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020. - 21/04/2017
Ngày 11 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1088/KH-UBND, về việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020.
Thông tư Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. - 14/04/2017
Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2017.  
Quyết định Quy định một số tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. - 14/04/2017
Ngày 31 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc giang ban hành Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND, về việc Quy định một số tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. - 14/04/2017
Ngày 17 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1980/QĐ-TTg, về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Quyết định phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. - 14/04/2017
Ngày 16 tháng 8 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg, về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang năm 2016. - 14/04/2017
Ngày 12 tháng 5 năm 2015, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ban hành Kế hoạch số 1260/KH-BCĐ, về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang năm 2016.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. - 14/04/2017
Ngày 11 tháng 3 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 398/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
Quyết định về việc Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. - 14/04/2017
Ngày 09 tháng 01 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 69/QĐ-BNN-VPĐP, về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở năm 2013 - 20/01/2013
Ngày 15 tháng 1 năm 2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 187/BTTTT-KHTC hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2013.
Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở - 30/12/2012
Ngày 26 tháng 12 năm 2012, Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng